Roll of Honour CDA/Chief CDA/PCDA(P)

<< Previous

A. Sebastian
21.10.1947-12.09.1948
A. Subrahmanyam
13.09.1948-09.09.1951
10.09.1951-14.02.1953
P.C. Bhattacharya
23.02.1953-28.12.1954
22.11.1965-29.07.1967
V.N. Sukul
29.07.1955-05.05.1960
B.L. Jain
06.05.1960-23.06.1962
25.07.1963-09.12.1964
B.M. Menon
15.12.1964-24.07.1965
Yogeshwar Singh
01.08.1967-16.01.1970
16.05.1970-26.02.1973
G.C. Katoch
17.01.1970-15.05.1970
S. K. Sundaram
27.11.1973-03.01.1974
15.12.1979-14.05.1981
B.K. Banerjee
04.01.1974-30.06.1976
K. Aravamudan
09.09.1975-05.09.1979
P.K. Ramanujam
01.10.1982-10.10.1983
R. Kalyansundaram
02.11.1983-13.11.1986
S.A. Venkatarayan
13.11.1986-19.12.1988
Sanjib Mukherji
19.12.1988-22.02.1991
Gian Swarup
22.02.1991-15.02.1993
D.K. Chet Singh
23.06.1994-10.03.1995
Arun Kumar Lal
22.01.1996-07.04.1997
S. S. Savadi
28.08.1997-23.09.1999
24.09.1999-14.07.2000
Vinod Kumar Misra
11.02.2000-22.08.2002
Bulbul Ghosh
07.10.2002-01.08.2004
T.C. Joshi
02.08.2004-28.12.2005
T.P. Mandal
01.06.2006-30.11.2007
D.S. Meena
13.02.2008-30.06.2008
A.K. Chopra
28.07.2008-17.09.2010
Dr. G.D. Pungle
31.10.2013-22.04.2016
Rajbir Singh Rana
04.05.2016-14.09.2016
Praveen Kumar
14.09.2016-15.05.2019
Vishvajit Sahay
20.05.2019-12.11.2020
| Site Map | Contact Us | ©2017 PCDA(P)